CỤM KHO CẢNG 186 CỤC XĂNG DẦU - TCHC - BQP

Cọc BTLT D400 : 50,000 mét
Địa Điểm: Phước Khánh, Nhơn Trạch , Đồng Nai