PHC vs Square Pile

  • PHC là viết tắt của Pretensioned spun High strength Concrete pile (cọc bê tông ly tâm ứng suất trước cường độ cao)